Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2014.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Organisasjonen

ROM på innsiden

I ROM er sykefraværet lavt, avgangsalderen høy, turnoveren lav og medarbeidertilfredsheten høy.

 

administrerende

 I den årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelsen oppgis «Interessante arbeidsoppgaver», «Høyt faglig nivå» og «Godt arbeidsmiljø» som viktigste årsaker til høy trivsel på arbeidsplassen.

ROM praktiserer verdibasert ledelse, der økonomiskeresultater, faglig kunnskap og sosiale ferdigheter har likeverdig fokus. Verdiene Romslig, Offensiv og Miljøskapende er dypt forankret i organisasjonen. Kulturen er preget av faglig høyt nivå, hvor vi gleder oss over hverandres gode resultater, og hvor alle tar del i det sosiale samværet.

ROM har gode treningsmuligheter og en stor andel av våre medarbeidere deltar i organiserttrening eller benytter treningsrommene på egen hånd.

ROM stiller egne lag i en rekke løp, renn og ritt, blant andre Eiendomscup i fotball, Holmenkollmarsjen og Holmenkollstafetten. ROM økte antall ansatte med to i løpet av 2014; én i Utviklingsavdelingen og én i Eiendom.

ANTALL-ANSATTE

GJENNOMSNITTSALDER

GJENNOMSNITTSANSIENNITET

SYKEFRAVÆR

ANDEL-MENN-KVINNER

TURNOVER

Våre selskaper

I større utviklingsprosjekter etablerer ROM Single purpose-selskaper sammen med andre profesjonelle eiendomsaktører. ROM bidrar med attraktive tomter og utviklingskompetanse, partneren bidrar med lokalkunnskap og komplementær kompetanse. I tillegg har ROM 40 heleide datterselskaper med formål å utvikle og/eller leie ut bolig- og næringseiendom.

Våre-selskaper
Foto Tomasz Majewski

see2

Strategiske mål

ROM Eiendom har definert fem strategiske målområder med konkrete mål for å etterleve forretningsidéen. Måloåmrådene skal sikre at organisasjonen jobber strategisk mot vedtatte mål.

Avkastning og verdiskaping

Skape avkastning og verdiutvikling for eier og samfunn gjennom langsiktig utvikling og forvaltning av eiendom, hvor eiendommene skal utvikles og forvaltes eller selges slik at det generer optimale verdier i forhold til markedets utvikling og konsernets behov.

Måloppnåelse:

Investeringseiendommer og utviklingseiendommer verdivurderes årlig basert på markedsverdi. Samlet portefølje
for ROM-konsernet var per 31.12.2014 vurdert til å ha en virkelig verdi på MNOK 11 282. Justert for investeringer og salg utgjør verdiøkningen av eien- domsmassen 6,7 prosent i forhold til utgangen av 2013.

Salget av byggene i Schweigaards gate 21 og 23 på MNOK 1 750 bidro sammen med flere år med god utvikling og for- valtning av eiendommene, til en betydelig del av ROM-konsernets oppnådde årsresultat på MNOK 1 058.

 

Kunde og marked

Sikre høy kundetilfredshet og et godt omdømme blant leietakere, samarbeidspartnere, reisende og opinion – og legge til rette for en helhetlig, effektiv og sømløs reise som moti- verer til gjentakelse.

Måloppnåelse:

For ROM er leietakerne en viktig suksessfaktor for å nå målet om levende stasjoner og kollektivknutepunkt som bidrar til at flere reiser kollektivt. ROM måler hvert år leietakertilfredsheten og er svært fornøyd med at den er blitt forbedret hvert år og at vi har blant landets mest fornøyde leietakere. ROM har en utleiegrad på 95 prosent, til tross for en meget krevende eiendoms- masse.

 

Knutepunktsutvikling

Være det ledende eiendomsselskapet innen fremtidsrettet og helhetlig knutepunktsutvikling og forvaltning, samt skape løsninger som bidrar til at flere reiser kollektivt, økt effektivitet, bedre tilgjengelighet og høyere attraktivitet for knutepunkt og tilgrensende områder. Styrke ROMs posisjon som miljøledende gjennom helhetlig knutepunkts- utvikling.

Måloppnåelse:

Flere kollektivreisende etter åpning av skysstasjonene på Gjøvik og Elverum. Etablering av konsentrert kontorbe- byggelse (over 12 500 arbeidsplasser) ved Oslo S sparer daglig miljøet for 6 250 bilturer og over 110 000 kjøretøykilometer, iflg Transportøkonomisk institutt.

En rapport med erfaringer knyttet til vellykkede knutepunktsprosjekter ble utgitt av ROM. Rapporten omhandler ulike modeller for gjennomføring og samspillet mellom utbyggere, grunneiere og det offentlige.

Miljø og samfunnsansvar

Skape langsiktige verdier og lønnsomhet
i tillegg til å ta et aktivt ansvar for miljø
og samfunn gjennom å utvikle og forvalte bygg etter strenge miljøkrav, øke antallet kollektivreisende, verne kulturarv og utvise et sosialt engasjement gjennom vår kompe- tanse, erfaring og posisjon.

Måloppnåelse:

To ferdigstilte næringsbygg med høy miljøsertifisering samt flere under oppføring. Grønne leiekontrakter innført på 35 prosent av utleid portefølje. Pilotprosjekt BREEAM-In-Use igangsatt på NSB Kompetansesenter. Statens Byggeskikkpris til kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23.

Samarbeid med Kirkens Bymisjon, vekterne og politiet på Oslo S har bidratt til en tryggere stasjon. Kunstinstallasjoner i regi av Rom for kunst på Oslo S skaper engasjement. Aktivt og planmessig vedlikehold av kulturminner, selv på stasjoner uten togstopp.

 

Organisasjonsutvikling

Tiltrekke, utvikle og beholde rett kompetanse gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver og ha god oppfølging av medarbeidere.

Måloppnåelse:

Sykefraværet er lavt, avgangsalderen høy, turnoveren lav og medarbeidertil- fredsheten høy. I den årlige medarbei- dertilfredshetsundersøkelsen oppgis «Interessante arbeidsoppgaver», «Høyt faglig nivå» og «Godt arbeidsmiljø» som årsak til høy trivsel på arbeids- plassen. ROM jobber kontinuerlig med å heve kompetansenivået i organisasjonen, blant annet gjennom faglige fellesmøter og seminarer, byvandringer og medarbeidere som tar relevante studier, betalt av selskapet, ved siden av full jobb.

Styret

GEIR ISAKSEN
Styrets leder

Geir Isaksen har vært konsernsjef i NSB siden 2011 og styremedlem i ROM Eiendom AS siden 2011. Isaksen var konsernsjef
i Cermaq ASA (tidligere
Statkorn Holding ASA) fra 1996 til 2011, stipendiatog senere forsker på UMB i
tiden 1980 – 1986, vare og organisasjonsdirektør i Gartnerhallen (1986 –1993) og direktør for landbruksorganisasjonenes Brüsselkontor (1993 – 1994).
Isaksen har hatt styreverv i
en rekke ulike bedrifter og
offentlige virksomheter, og
er for tiden styremedlem i
Yara International ASA i tillegg til at han er styreleder i de største datterselskapene
i NSB-konsernet.

CAMILLA WAHL

Camilla Wahl har vært
styremedlem siden 2006.
Wahl er arbeidende styreleder i Wahl Eiendom AS, styremedlem i diverse
datterselskaper av Wahl
Eiendom og styremedlem i
DNB Eiendomsinvest 1 ASA. Wahl har tidligere vært daglig leder i Wahl Eiendom AS, partner i Legalteam Advokatfirma DA, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer og advokatfullmektig i Wikborg & Rein.

HANS KRISTIAN VOLDSTAD

Hans Kristian Voldstad har
vært styremedlem siden 2004. Voldstad er eiendomsinvestor
og eier eiendomsselskapet
Voldstad Eiendom A/S som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Voldstad har styreverv
i egne selskap og
i Schage Eiendom AS i tillegg til frivillige verv innen idrett og politikk. Voldstad var eiendomsdirektør i
Fagbygg/BPA frem til 1992
og har siden vært selvstendig næringsdrivende innen
eiendom med hovedvekt på
egne investeringer.

HILDE SYNNØVE SVINDAL

Hilde Synnøve Svindal har
vært styremedlem siden
2005. Svindal er avdelingssjef
i NSB Fellestjenester
Regnskap, og har tidligere
jobbet som statsautorisert
revisor i Price Waterhouse
og regnskapssjef i Dyno
Kjemi Norge.

KJELL HAUKELI

Kjell Haukeli har vært
varamedlem siden 2004
og styremedlem siden
2014. Haukeli har mangeårig erfaring som leder av NSB-konsernets sentrale økonomifunksjon og har vært ansatt som direktør Økonomi og finans i NSB-konsernet siden år 2000. Haukeli er styremedlem i
Mantena AS.

HEGE MESSEL GRANDE

Hege Messel Grande har
vært varamedlem ansattes
representant siden 2012 og ansattes representant siden 2014. Grande er leder for Økonomi Eiendomsavdelingen, og
har tidligere jobbet som finansanalytiker hos Asea
Brown Boveri Southeast
Asia Pte Ltd (Singapore)
og økonomisjef hos Saga
Petroleum ASA. Grande har
vært ansatt i ROM Eiendom
AS fra 2000.

TRULS MORTENSEN

Truls Mortensen har vært
ansattevalgt styremedlem siden 2012. Mortensen
er konsernregnskapssjef
i ROM Eiendom AS og er
også vara styremedlem i
Oslo S Utvikling AS. Han
har tidligere jobbet som
revisor hos Deloitte, konsernregnskapssjef
i Norske Skogindustrier ASA og økonomisjef hos Zalaris HR Services AS. Mortensen har vært ansatt i ROM Eiendom
AS siden 2009.

Ledergruppen

PETTER EIKEN
Administrerende direktør

Petter Eiken har vært ansatt som administrerende direktør i ROM Eiendom siden 2014. Eiken er utdannet sivilingeniør Bygg ved NTH. Av tidligere jobber har Eiken vært Executive Vice President i Skanska AB, adm.dir i Skanska Norge A/S og viseadm.dir i Veidekke A/S.

KRISTINE BOGE BENTH

Kristin Boge Benth har vært ansatt som Direktør HR siden 1. mars 2007. Benth er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har jobbet 12 år med marketing og 12 år som HR ansvarlig i Freia og i Kodak før hun ble ansatt i ROM Eiendom.

MORTEN AUSTESTAD

Morten Austestad har vært ansatt som Direktør Utvikling i ROM Eiendom i perioden 2006-2008 og fra 2011. Austestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har erfaring fra finans og eiendom fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans.

 .

JØRN SELJELID

Jørn Seljelid har vært ansatt som Direktør for  økonomi og finans i ROM Eiendom fra 1. mai 2006. Seljelid er utdannet siviløkonom fra BI 1982. Seljelid har vært konsulent/kontorsjef i Vegdirektoratet, økonomisjef i Eiendomsselskapet Aker Brygge, finansdirektøri Plast ASA og økonomi-/ finansdirektør i Briksdalen Eiendom.

SIGNE HORN

Signe Horn har vært ansatt som Direktør for strategi og samfunnskontakt i ROM Eiendom fra 2008, og har siden april 2014 også vært Direktør Eiendom. Horn er utdannet Cand Polit. fra Universitetet i Bergen, og har blant annet jobbet som byråd i Oslo kommune, kommunalråd i Oslo kommune, politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, kommunikasjonsdirektør i Konkurransetilsynet, kommunikasjonsdi ektør Fornyingsdepartementet og direktør for samfunnskontakt i NSB.

BJØRN W. BIRKELUND

Bjørn W. Birkelund har vært ansatt som Direktør Marked i ROM Eiendom fra 2005 og Direktør Drift fra 2009. Birkelund er utdannet bedriftsøkonom ved BI og har blant annet jobbet som avdelingssjef i Drift og Vedlikehold i UNI Forsikring AS (Eiendomsseksjonen), leder av Driftsavdelingen i Storebrand Eiendom AS, markedsdirektør i NSB BA og forvaltningsdirektør i Aberdeen Property Investors AS.

Til forsiden