Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2014.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Eiendomsutvikling

Kortreist hverdag

Når knutepunktene skal utvikles, er ROM Eiendom sentralt plassert, bokstavelig talt. Det forplikter – og åpner samtidig for store muligheter.

Som eier av de fleste jernbanestasjonene her til lands, sitter ROM på en rekke indrefileter i utviklingssammenheng. Store, sentrale tomter som har vært en viktig del av norsk jernbane- og industrihistorie, men som ikke lenger blir brukt til det de opprinnelig var laget for. I en tid da plass og areal i bysentrum er mangelvare, kan disse tomtene spille en viktig rolle i å gjøre norske byer tettere, triveligere, tryggere og mer miljøvennlige.

KINDEREGGET
– Vår måte å drive byutvikling på er et slags kinderegg, sier Morten Austestad, direktør for utviklingsavdelingen i ROM.

Han utdyper: – Vi utvikler tomter i områder som ofte har et dårlig rykte eller oppleves som miljømessig dårlige – og vi bidrar til å gjøre disse områdene mer attraktive. Et konkret eksempel er prosjektene våre i Schweigaards gate, en del av Oslo som nå opplever storstilt utbygging og vitalisering. Det neste er at vi bidrar til å øke kollektivtrafikkbruken fordi tomtene våre ligger ved knutepunktene og dermed er lett tilgjengelig med kollektivtransport. I tillegg bygger vi miljøvennlig, slik som i Schweigaards gate 21 og 23, der vi selv holder til. Disse to er Norges første kontorbygg som har fått status «Excellent» etter den internasjonale BREEAM-standarden, forteller utviklingsdirektøren. For å bli BREEAM-sertifisert skal et byggeprosjekt tilfredsstille en rekke krav, ikke bare på miljø og energi (se egen faktaboks).

ÅRETS EIENDOMSDEAL
ROMs innsats i Schweigaards gate settes også pris på, i uttrykkets rette forstand. I 2014 mottok selskapet Statens Byggeskikkpris for nettopp de to kontorbyggene i nr. 21 og 23. Juryen fremhevet i sin begrunnelse at «prisvinneren er et forbilde på hvordan gode bybygninger kan påvirke en bydel i positiv retning».

– Det å få priser er en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet vi gjør. I tillegg vil jeg nok trekke frem selve salget av Schweigaards gate som en milepæl for oss i 2014. Det var årets eiendomsdeal i Norge. Egentlig var det planlagt å selge byggene i 2012, men vi valgte å vente. Det lønte seg for oss, sier Austestad, som kan notere seg en rekordhøy salgspris på 1,75 milliarder kroner. Utviklingsdirektøren er ikke i tvil om at BREEAM-sertifiseringen bidro til å dra prisen opp.

– Vi hadde flere utenlandske interessenter i salgsprosessen, og det tror jeg handler om at BREEAM-sertifiseringen har en standing internasjonalt. Når et «Excellent»-bygg legges ut for salg, vet investorene hva de får, påpeker Austestad, og fortsetter:

– Jeg er ikke i tvil om at samfunnsoppdraget vårt, som blant annet går ut på å fortette rundt knutepunkt, er god bedrifts- og samfunnsøkonomi. Vi ser at det er mulig å ta samfunnsansvar og samtidig være flinke eiendomsutviklere. ROMs overskudd går til NSB, som bruker pengene på å løse sitt samferdselsoppdrag – noe som kommer oss alle til gode.

BIDRAR TIL BEDRE MILJØ
ROM eier og utvikler eiendommer over hele landet, for både nærings- og boligformål, og utviklingsdirektøren har en rekke ulike prosjekter i sin portefølje. Et eksempel er etableringen av en ny, pulserende og urban bydel ved Grefsen stasjon i Oslo. De første leilighetene sto klare i 2013 – og gjennom 2014 er flere hundre leiligheter ferdigstilt ved et av Oslos mest sentrale kollektivknutepunkt. Her er to t-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog – noe som gjør det svært enkelt for beboerne i den nye bydelen å velge kollektivt fremfor bil.

– Prosjekter som Grefsen, Schweigaards gate og også Bjørvika i Oslo er gode eksempler på hvordan fortetting og bevisst byplanlegging bidrar til mindre bilbruk og dermed et bedre miljø. Ifølge Transportøkonomisk institutt førte flyttingen av Gjensidiges virksomhet fra Sollerud til Schweigaards gate til en økning i kollektivandelen blant de ansatte, fra 35 til 73 prosent. Bilførerandelen på reiser til og fra jobb er blitt redusert fra 48 til 9, noe Transportøkonomisk institutt har beregnet til 175 000 færre bilturer pr. år. Det er store tall, påpeker Morten Austestad.

Store tall er det også for Bjørvika, der det de siste årene er etablert over 12 500 arbeidsplasser innenfor et konsentrert område. Det at de er samlet slik, tett inntil Oslo S, bussterminalen og Jernbanetorget, sparer Oslo for 6 250 bilturer og 110 000 kjøretøykilometer i døgnet, ifølge Transportøkonomisk institutt.

VISJONEN OM MER ROM
– Når det gjelder utviklingsaktiviteten vår i 2014, kan vi se tilbake på et bra produksjonsår, der vi har produsert flere boliger og næringsbygg enn tidligere år. Vi har også startet opp flere prosjekter, blant annet bygger vi nå et nytt kontorbygg vegg i vegg med Bergen stasjon. Dette er et område av Bergen som lenge har vært lite attraktivt. Samtidig er det et sentralt knutepunkt i byen, med togstasjon, busstasjon og passerende bybane. Ved å etablere et næringsområde så tett på sentrum gir vi området et stort løft, og vi satser på at det vil bli svært attraktivt. Kanskje er dette også startskuddet for en byutvikling ved stasjonen i et 20- til 30-årsperspektiv, sier Austestad.

Hans visjon for ROM som eiendomsutvikler fremover er at selskapet tar enda sterkere grep i de største norske byene: – Jeg vil at vi skal posisjonere oss, ved å kjøpe mer, utvikle mer og gjøre mer. Kjøper vi opp omkringliggende eiendommer rundt jernbanestasjonene kan vi bedre legge til rette for riktig arealbruk i forbindelse med den store samferdselssatsingen som pågår nå. ROM kan spille en viktig rolle når vi som samfunn sammen skal løse de store utfordringene som befolkningsvekst og klimaendringer gir oss.


img_oslo_S
Foto: Space Group and Luxigon

OSLO S

Et nytt og moderne Oslo S kan være på plass i 2021.

Trafikkveksten de neste årene vil kreve nye løsnin­ger og økt tilgjengelighet. Planprogrammet ble ende­lig fastsatt i februar 2015. Sammen med KLP og Ruter jobber ROM med en felles konsekvensutredning som vil ende i forslag til regule­ ringsplaner.

Formål: Stasjon/Hotell/Kontor
Areal ca.: 90 000 m2
Ferdigstilt: 2021
 


Foto: Tomasz Majewski

OPERAKVARTERET

En ny bydel ved landets største kollektivknutepunkt.

OperaKvarteret er en del av Bjørvika som ROM utvi­kler sammen med Linstow Eiendom og Entra Eiendom. Her skapes et urbant bo­miljø med kulturtilbud, serveringssteder, handel og romslige allmenninger. Byggene er alle ulike og re­presenterer en innovativ arkitektur. Boligene bygges på toppen av næringsbygg, i egne selvstendige bygg og som del av et kvartal. På bakkeplan planlegges et variert tilbud av forretnin­ger, restauranter, kafeer og treningssenter. Over 300 boliger er til nå solgt. Når OperaKvarteret er ferdig ut­bygd omfatter det 13 bygg hvor cirka 43 000 kvadrat­ meter utgjør boliger.

Formål: Kontor/Bolig/ Handel
Areal: 266 000 m2
Ferdigstilt: 2016

 Akrobaten_v2

Akrobaten

separator
Enklere tilgang for reisende på Oslo S.

På Oslo S bygger ROM nedgang fra gangbroen Akrobaten til perrongen mellom spor 3 og 4. Forbindelsen vil redusere gangtiden fra Oslo S til Schweigaards gate og er viktig for alle som jobber øst for Oslo S. De arkitektoniske grepene i gangbroen er vi­ dereført, og alle krav til universell utforming blir ivare­tatt. Prosjektet ferdigstilles innen sommeren 2015.


Formål: Infrastruktur
Areal: 
Ferdigstilt: 2015

 Alf-Bjerckes-vei-30

Alf Bjerckes vei 30

separator
Effektivt kombinasjons- bygg på Alna.

På Alna bygger ROM og Aspelin­Ramm et nytt kombinasjonsbygg. Bygget omfatter til sammen 12 000 kvadratmeter lager og kontor, over halvparten av area­let er leid ut til Jungheinrich AS. Bygget passer godt inn i rekken av lager og kombina­ sjonsbygg i Alf Bjerkes vei, og prosjektet vil gi området et betydelig løft.


Formål: Kontor/Lager
Areal: 12 000 m/2
Ferdigstilt: 2015

 Bellevuehagen

Bellevuehagen

separator
65 boliger med god til- gjengelighet, skjermede møteplasser og områder for lek.

I 2014 ferdigstilte ROM og OBOS Nye Hjem 65 leilig­ heter i bydelen Cicignon i Fredrikstad. Boligene i Bellevuehagen er eta­blert rundt trivelige hage­rom og ligger idyllisk til på vestbredden av Glomma, like ved Glommastien og Gamlebyen. De ligger med kort vei til Fredrikstad sen­trum og rett ved jernbane­ stasjonen.


Formål: Bolig
Areal: 4 000 m/2
Ferdigstilt: 2014

 Brueland

Brueland

separator
600 boliger på nedlagt godsterminal.

På Brueland i Sandnes plan­ legger ROM opptil 600 boli­ger med gangavstand til alle byens fasiliteter. Boligene er planlagt rundt et eksis­ terende grøntområde og vil danne en skjerm både mot vind og mot støyen fra omgivelsene. ROM vil varsle planoppstart i løpet av våren 2015.


Formål: Bolig
Areal: 40 000 m/2
Ferdigstilt: Ikke klart

 Gjøvik-Skysstasjon

Gjøvik Skysstasjon

separator
Oppgradert kollektivknutepunkt for Mjøsregionen.

I begynnelsen av 2014 fer­ digstilte ROM oppgrade­ ringen av Gjøvik skyssta­ sjon. Prosjektet har vært et samarbeid mellom ROM, Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune, Veivesenet og Gjøvik kommune. ROM har rehabilitert den gamle stasjonsbygningen til kontorformål og bygget ny skysstasjon. Det gamle stasjonsbygget er fredet og arbeidene har blitt utført i nært samarbeid med fylkes­ konservatoren.


Formål: Skysstasjon
Areal: Ca 3 000 m/2
Ferdigstilt: 2014

 

 

Voss

separator
Helhetlig utvikling av turistvennlig knutepunkt.

I samarbeid med Voss kom­mune, Hordaland fylkes­ kommune, Statens veg­vesen, Jernbaneverket og NSB gjennomfører ROM en helhetlig utvikling av Voss. Prosjektet knytter tog, buss og turisttransport sammen med hotell og gondolbane opp til skibakkene, og leg­ger samtidig til rette for
ut­vikling av bolig, næring og parkering i området mellom sentrum og stasjonen.


Formål: Skysstasjon
Areal: 1 000 m/2
Ferdigstilt: 2016

 

Hokksund

separator
Helhetlig utvikling av Hokksund sentrum.

Sammen med Øvre Eiker kommune utvikler ROM området rundt jernbane­ stasjonen i Hokksund. Utviklingsskissen omfatter betydelig bebyggelse på eiendommene. Ferdig reguleringsplan forventes i løpet av 2017.


Formål: Sentrumsformål
Areal: Ca. 100 000 m/2
Ferdigstilt: Ikke klart

 

Hollenderkvartalet

separator
Miljøvennlig utvikling av sentrumsgate.

I Schweigaards gate 40­46 utvikler ROM et nytt pro­ sjekt. Planene omfatter 5000 kvadratmeter bolig og 1000 kvadratmeter ut­ adrettet virksomhet. ROM har høye miljømål for pro­sjektet.


Formål: Bolig
Areal: 6 000 m/2
Ferdigstilt: 2017

 

Jessheim

separator
Ny bydel i gangavstand fra buss og tog.

På Jessheim bygger ROM i samarbeid med Ø.M.Fjeld en ny bydel rett øst for jern­ banestasjonen. Prosjektet omfatter til sammen 1000­ 1200 nye boliger med høyebo­ og miljøkvalite­ter, butikker, kontorer og offentlige uterom. I 2013 ble de 120 første boligene ferdigstilt og i 2014 har planleggingen blitt videre­ ført med detaljplaner for de neste utbyggingstrin­nene Saga Atrium og Saga Terrasse. Et større park­ anlegg mellom bebyggelsen er under opparbeidelse.


Formål: Bolig
Areal: 60 000 m/2
Ferdigstilt: Ikke klart

 

Moss

separator
Ny bruk av gammelt knutepunkt.

I Moss utvikler ROM og kommunen planer for ut­ vikling av området rundt jernbanestasjonen. Dagens stasjon skal flyttes noen hundre meter og nytt knutepunkt skal etableres. Samarbeidet er organi­ sert gjennom selskapet «Sjøsiden Moss AS», som også skal bidra i utviklingen av det nye knutepunktet.


Formål: Sentrumsformål
Areal: Ikke klart
Ferdigstilt: Ikke klart

 

 

Fredrikstad

separator
200 boliger ved elve- bredden i Fredrikstad.

I Fredrikstad planlegger ROM å utvikle opptil 200 boliger ved Fredrikstad stasjon. Boligene får optimale solog utsiktsforhold og en arkitektur tilpasset terreng og omgivelser. Prosjektet bidrar til å utvikle knutepunktet Fredrikstad stasjon ved å gi nytt liv til et område som til nå har ligget øde. Reguleringsplanen forventes godkjent i løpet av sommeren 2015.


Formål: Bolig
Areal: 15 000 m/2
Ferdigstilt: Ikke klart

 

Schweigaards gt 33

separator
Nye kontorbygg ved Bjørvika.

I Schweigaards gate 33 planlegger ROM et nytt kontorbygg på til sammen ca 21 000 kvadratmeter. De rundt 900 arbeidsplassene vil få gangavstand til Oslo S og Grønland T-banestasjon. Prosjektet vil gi Schweigaards gate et ytterligere løft. Reguleringsplanen forventes vedtatt våren 2015.


Formål: Kontor
Areal: 21 000 m/2
Ferdigstilt: 2017/2018

 

 

Sundland

separator
Ny bydel i Drammen.

Like utenfor Drammen sentrum planlegger ROM en urban boligbebyggelse som første trinn i utviklingen av den nye bydelen Sundland. Planen omfatter i første omgang 30 000 kvadratmeter bolig i umiddelbar nærhet til Gulskogen stasjon.


Formål: Bolig
Areal: 30 000 m/2
Ferdigstilt: Ikke klart

 

 

Trapphuset

separator
Nye kontorer over jernbanesporene.

I Trondheim bygger ROM et nybygg på 4 600 kvadratmeter over jernbanesporene på Trondheim S. Bygget vil inneholde en kombinasjon av forretning, servering, kontor og annen publikums – virksomhet.


Formål: Kontor/Næring
Areal: 4 600 m/2
Ferdigstilt: 2016

 

 

Notodden

separator
Bedre fasiliteter for reisende med buss og tog.

På Notodden har ROM ferdigstilt en ny skysstasjon med venterom og toaletter. Bygget er plassert rett ved E134, mellom jernbanes- poret og bussterminalen, og betjener reisende med både buss og tog. Skysstasjonen er et samarbeidsprosjekt med Telemark fylkeskommune, Notodden og Hjartdal kommune,Vannfronten Eiendom, Statens vegvesen og Jernbaneverket.


Formål: Skysstasjon
Areal: 250 m/2
Ferdigstilt: 2014

 

 

 

Munkedamsvn. 62

separator
Nytt kontorbygg i historiske omgivelser på Filipstad.

På Filipstad bygger ROM et nytt kontorbygg og barnehage. Bygget har en særegen arkitektur og en unik beliggenhet ved den historiske generaldirektørboligen og den tilhørende parken. M62 omfatter 6 300 kvadratmeter fordelt på fem plan, og vil romme cirka 250 arbeidsplasser, 80 barnehageplasser, og oppnå BREEAM-NOR «Excellent»-klassifisering. Bygget er solgt, og kontordelen utleid til RS Platou, mens banrehagedelen er leid ut til Ulna. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til Tjuvholmen og Aker brygge.


Formål: Kontor
Areal: 6 300 m/2
Ferdigstilt: 2015

 

Paradis Syd

separator
Storstilt utvikling på gammelt godsområde.

I Stavanger planlegger ROM en ny bydel med kontorer og cirka 400 boliger på det tidligere godsområdet ved Paradis stasjon. Det første boligfeltet er utformet som en hageby med bygg på 4-6 etasjer. Planene åpner for flere mindre hager og uterom og utsyn mot sjøen. Ferdig detaljregulering forventes godkjent i løpet av 2015.


Formål: Bolig/Kontor
Areal: 90 000 m/2
Ferdigstilt: Ikke klart

 

Lagårdsveien

separator
Nye kontorbygg i gang- avstand fra Stavanger sentrum.

I Stavanger planlegger ROM og K2 Stavanger to nye kontorbygg på Paradis stasjon. Kontorbyggene er planlagt med et moderne formspråk som gir en tydelig identitet. Med frem- tidsrettede løsninger og fokus på energieffektivitet er ambisjonen BREEAM – klassifisering «Very good» eller bedre.


Formål: Kontor
Areal: 20 000 m/2
Ferdigstilt: 2017

 

Salg av leiligheter på Grefsen Stasjon


salg_av_table_22_page


Foto Marte Garmann

Schweigaards gate 21 og 23

Høye miljøambisjoner og landets to første BREEAM-Nor «Excellent»-klassifiseringer, bidro til å gjøre Schweigaards gate 21 og 23 til en lønnsom investering for ROM.

Schweigaards gate 21 og 23 ble utviklet med et særlig fokus på miljøriktige løsninger. Søsterbyggene huser Gjensidige Forsikring og NSB-konsernet. Her har tilsammen 1 300 sine arbeidsplasser med gode planløsninger, mye lys og utsikt til Barcode og fjorden.

Byggene har skåret høyt på effektiv ventilasjon, høy varmegjenvinning, lavt vannforbruk, miljøklassifiserte materialer og kildesortering. Det at de, med sin nærhet til kollektivtransport, få parkeringsplasser og innendørs sykkelparkering, legger til rette for redusert bilbruk, har også bidratt til den høye klassifiseringen. De høye miljøambisjonene har gjort bygget attraktivt, ikke bare for leietakere, men også for eiendomsbesittere. I november 2014 ble eiendommene solgt til KLP Eiendom for 1 750 millioner kroner.

For utviklingen av Schweigaards gate 21 og 23 ble ROM i 2014 tildelt Statens Byggeskikkpris for å ha ”utvist solid fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjennomføring fra overordnet ide til minste detalj».

Formål: Kontor
Areal: 30 000 m2
Ferdigstilt: 2013

– Det å få priser er en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet vi gjør. I tillegg vil jeg nok trekke frem selve salget av Schweigaards gate som en milepæl for oss i 2014. Det var årets eiendomsdeal i Norge.

Morten Austestad,
Direktør for utviklingsavdelingen i ROM Eiendom

Østbanehallen

Ny storstue ved landets største kollektivknutepunkt.

I samarbeid med Riksantikvaren har ROM brakt Østbane­ hallen tilbake til sin opprinnelige storhet. Gjennom å fjerne nyere bygningselementer og løfte frem de opprin­ nelige aksene er byggets hovedvolum tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk. Den nye Østbanehallen har fått navnet «Ø», og er med et bredt spekter av serverings­ steder blitt en storstue for befolkning og tilreisende. Prosjektet er et ledd i revitaliseringen av området rundt Oslo S. Gjennom åpning av hotellet Grand Central i 2012 og transformasjonen av Østbanehallen er området igjen et pulserende og imøtekommende bysenter tilgjengelig for allmennheten.
..
Formål: Handel/Servering
Areal: 9000 m2
Ferdigstilt: 2015
ØSTBANEHALLENFoto Tomasz Majevski


Foto Eve Image

Grefsen stasjon

Ved Storo skaper ROM og JM Norge en ny bydel med nærhet til både marka og byen. Mer enn 1000 leiligheter skal bygges på det gamle godsområdet. 154 leiligheter ble ferdigstilt og overlevert i 2014.

Grefsen Stasjon er en av de siste store tomtene egnet for boligutvikling innenfor Ring 3. Området var tidligere fylt av småindustri, lager og en godsterminal, men er i dag på vei til å bli en ny grønn bydel med kort vei til både byen og marka.

Utbyggingen starter ved Storo i nordvest, og fortsetter i en trinnvis kvartalsstruktur mot den fremtidige Stasjonsparken i sørøst. Byggene er delt opp i sprang og ulike høyder for å skape variasjon, og danner en skjerm mot vei og jernbane. På innsiden av denne skjermen liggerlavere blokker som trapper seg ned mot eksisterende bebyggelse. Leilighetene åpner seg mot store, sammenhengende grøntområder med gang- og sykkelstier, og en enestående utsikt over byen.

Storo er et av byens mest sentrale kollektivknutepunkt. To T-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog gjør det enkelt for beboerne på Grefsen Stasjon å la bilen stå. Til sammen skal det utvikles omkring 80 000 kvadratmeter bolig på Grefsen Stasjon og mer enn 400 leiligheter er til nå er solgt på det gamle stasjonsområdet.

Formål: Bolig
Areal: 80 000 m2
Ferdigstilt: 2023

Bergen kontorbygg

Ved Bergen stasjon bygger ROM et energieffektivt kontorbygg på 15 800 kvadratmeter. Med både tog, buss og bybane i umiddelbar nærhet, blir miljøvennlig transport mer attraktivt.

Kontorbygget i Zander Kaaes gate ligger midt i et historisk område, med naboer
som Stadsporten, Assistentkirkegården, Nonneseter og Bergen stasjon. I prosjekteringen har man tatt hensyn til de historiske omgivelsene, men samtidig gitt bygget en markant, spennende design med høy kvalitet. Bygget får en spektakulær arkitektur med meget fleksible lokaler, gode dagslysforhold og en rekke miljøriktige løsninger – BREEAM-NOR «Very good» og energiklasse A med passivhusstandard er målsettingen. Store deler av bygget er allerede leid ut til KLP og Konkurransetilsynet, med planlagt ferdigstillelse våren 2016.
..
Formål: Kontor
Areal: 15 800 m2
Ferdigstilt: 2016
BERGEN-KONTORBYGGFoto Lund + Slaatto Arkitektur

BREEAM
Foto Terje Borud


Breeam

ROM har ambisjon om energiklasse A og/eller BREEAM-NOR «Excellent» på nye bygg, og energiklasse B ved større rehabiliteringer.

BRREAM (BRE Environmental Assessment Method) er et britisk miljøklassifiseringsverktøy, og omtales gjerne som Europas ledende i sitt sitt slag. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert den 20.oktober 2011. For å få et byggeprosjekt sertifisert må en rekke krav innfris. Det gis poeng innen ti kategorier, totalsummen avgjør hvilket klassifiseringsnivå et prosjekt kan oppnå.

De ti kategoriene er:

  • Prosjektledelse
  • Helse og innemiljø (belysning, luft og vannkvalitet, akustikk, komfort)
  • Energi (energieffektivitet, lav- eller nullkarbonløsninger, energibehov)
  • Transport (nærhet til kollektivtransport og fasiliteter, tilrettelegging for gående og syklister)
  • Vann (forbruk, lekkasjedeteksjon, gjenbruk og resirkulering)
  • Avfall (byggavfall, resirkulert tilslag, gjenvinningsanlegg)
  • Forurensing (utslipp, lys- og støyforurensing)
  • Arealbruk og økologi (tomtevalg, økologisk verdi og funksjoner)
  • Materialer (livsløpsvurdering, gjenbruk, ansvarlig innkjøp)
  • Innovasjon

Sertifiseringen har ulike kvalitetsgrader, der «Outstanding» er høyeste karakter, fulgt av «Excellent», «Very Good», «Good» og «Pass».

De to første kontorbyggene i Norge som oppnådde BREEAM-NOR «Excellent», er Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo.

Til forsiden